Πρόσβαση - Χάρτης  

   

Διαφημίσεις  

 gratsanis

 diafimisi stiriksi

 

 

 

 

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ματσουκίου

Ιωαννίνων «Η ΒΥΛΙΖΑ», διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό

διαγωνισμό, για την υπομίσθωση, ξενώνας κλασικού τύπου τάξης (2*), ο οποίος

αποτελείται από το ισόγειο διαστάσεων 23 m x 5 m και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί

ως χώρος εξυπηρέτησης (καφέ, φαγητό) και από τον όροφο διαστάσεων 23 m x

11 m που θα χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο, συνολικής δυναμικότητας έντεκα

(11) δωματίων, ιδιοκτησίας της τέως Κοινότητας Ματσουκίου και νυν του Δήμου

Βορείων Τζουμέρκων ως ειδικού διαδόχου αυτής, που βρίσκεται στην Τοπική

Κοινότητα Ματσουκίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες του

συνημμένου στην παρούσα διακήρυξη, ιδιωτικού συμφωνητικού υπομίσθωσης.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την υποβολή κλειστών

προσφορών την Κυριακή 03 Ιουνίου στα γραφεία του Συλλόγου στην Τοπική

Κοινότητα Ματσουκίου και ώρα από 11:00 έως 12:00 π. μ. Η υποβολή δε των

σχετικών προσφορών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει από 10:00 έως

και 10:45 της ίδιας ημέρας και στον ίδιο ως άνω χώρο.

Απαραίτητος όρος συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, ορίζεται η

κατάθεση εγγυητικής επιστολής τραπέζης ποσού 2.000,00 € ευρώ.

Τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των 500,00 €

ευρώ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. ως εγγύηση συμμετοχής, εγγυητική επιστολή τραπέζης ποσού 2.000,00

€ ευρώ, η οποία θα επιστραφεί σε όλους, πλην του πρώτου πλειοδότη, την ημέρα

υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της υπομίσθωσης από τον συμβαλλόμενα

μέρη.

2. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν

γνώση του χώρου που πρόκειται να υπομισθωθεί και ειδικότερα των κτηριακών

εγκαταστάσεων και των όρων του συνημμένου ιδιωτικού συμφωνητικού

υπομίσθωσης.

3. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο πρώτος πλειοδότης δεν υπογράψει το ιδιωτικό

συμφωνητικό της υπομίσθωσης, καλείται ο δεύτερος κατά σειρά και εφόσον δεν

το υπογράψει και αυτός, κηρύσσεται άγονη η δημοπρασία και επαναλαμβάνεται σε

χρόνο που θα καθοριστεί, αποκλειομένων συγχρόνως των δύο αυτών πλειοδοτών από

κάθε περαιτέρω πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Συγχρόνως κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι ο ξενώνας δεν διαθέτει

την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό προκειμένου να λειτουργήσει.

Στις σχετικές δαπάνες για την αγορά τους θα υποβληθεί ο πλειοδότης και μετά το

τέλος της υπομίσθωσης θα παραμείνουν ως υλικοτεχνική υποδομή του ξενώνα,

αποξενούμενος αυτός από την κυριότητά τους και παραιτούμενος συγχρόνως από

οποιαδήποτε προσπάθεια και ενέργεια διεκδίκησης αυτών.

Κατά την εκτίμηση των σχετικών προσφορών θα συνεκτιμηθούν και η

ενδεχόμενη συναφής επαγγελματική δραστηριότητα των ενδιαφερόμενων και η

καταγωγή τους ή σχέση τους με την Τοπική Κοινότητα Ματσουκίου ή ευρύτερα με

το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων (εντοπιότητα).

Σε περίπτωση που κατά τον προκηρυχθέντα πλειοδοτικό διαγωνισμό, την

Κυριακή 3-6-2012, δεν εμφανισθεί πλειοδότης, ο πλειοδοτικός διαγωνισμός

κηρύσσεται άγονος και θα επαναληφθεί την Κυριακή 17 Ιουνίου 2012 στον ίδιο τόπο

και ώρα και με τους ίδιους όρους.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό της υπομίσθωσης θα συνταχθεί και θα υπογραφεί

από όλους τους συμβαλλόμενους εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα

διεξαχθεί ο προκηρυχθείς πλειοδοτικός διαγωνισμός.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος καθώς και οι όροι του ιδιωτικού

συμφωνητικού της υπομίσθωσης, οι οποίοι θεωρούνται ενιαίο σύνολο με

την παρούσα ανακοίνωση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου http://

www.matsouki.gr, στην εφημερίδα των Ιωαννίνων «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» αρ.

φύλ. , στα καταστήματα του χωριού καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου:__

Pin It
   

Καιρός  

   

Χορευτικό  

   

Πρωινός Λόγος Τρικάλων  

logo

   

Πρωτοσέλιδα  

   

Τελευταίες Ειδήσεις  

Όλη η επικαιρότητα στο palo.gr