Πρόσβαση - Χάρτης  

   

Διαφημίσεις  

 gratsanis

 

 

 

 

 

   

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΞΕΝΩΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ                              

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΒΥΛΙΖΑ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Το  Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ματσουκίου Ιωαννίνων «Η ΒΥΛΙΖΑ», διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την υπομίσθωση, ξενώνας κλασικού τύπου τάξης (2*), ο οποίος αποτελείται από το ισόγειο διαστάσεων 23 mx 5 m και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος εξυπηρέτησης (καφέ, φαγητό) και από τον όροφο διαστάσεων 23 mx 11 mπου θα χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο, συνολικής δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων, ιδιοκτησίας της τέως Κοινότητας Ματσουκίου και νυν του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων ως ειδικού διαδόχου αυτής, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Ματσουκίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους όρους  και συμφωνίες του συνημμένου στην παρούσα διακήρυξη, ιδιωτικού συμφωνητικού υπομίσθωσης.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την υποβολή κλειστών προσφορών την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 στα γραφεία του Συλλόγου στην Δημοτική Ενότητα Ματσουκίου και ώρα από 11:00 έως 12:00 π. μ. Η υποβολή δε των σχετικών προσφορών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει από 10:00 έως και 10:45 της ίδιας ημέρας και στον ίδιο ως άνω χώρο.

Απαραίτητος όρος συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, ορίζεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής τραπέζης ποσού 2.000,00 € ευρώ ή η κατάθεση του ίδιου ποσού σε μετρητά.

Τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των 400,00 € ευρώ με ενδεχόμενη δυνατότητα μεταβολής αυτής ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων κατά την ημέρα πραγματοποίησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. ως εγγύηση συμμετοχής, εγγυητική επιστολή τραπέζης ποσού 2.000,00 € ευρώ ή αντίστοιχο χρηματικό ποσό τοις μετρητοίς, η οποία/το οποίο θα επιστραφεί σε όλους, πλην του πρώτου πλειοδότη, την ημέρα υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού της υπομίσθωσης από τον συμβαλλόμενα μέρη.

2. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του χώρου που πρόκειται να υπομισθωθεί και ειδικότερα των κτηριακών εγκαταστάσεων και των όρων του συνημμένου ιδιωτικού συμφωνητικού υπομίσθωσης.

3. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο πρώτος πλειοδότης δεν υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό της υπομίσθωσης, καλείται ο δεύτερος κατά σειρά και εφόσον δεν το υπογράψει και αυτός, κηρύσσεται άγονη η δημοπρασία και επαναλαμβάνεται σε χρόνο που θα καθοριστεί, αποκλειομένων συγχρόνως των δύο αυτών πλειοδοτών από κάθε περαιτέρω πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Συγχρόνως κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι ο ξενώνας δεν διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, ηλεκτροδότηση και εξοπλισμό προκειμένου να λειτουργήσει.  Στις σχετικές δαπάνες για την αγορά τους και τις συνδέσεις θα υποβληθεί ο πλειοδότης και μετά το τέλος της υπομίσθωσης οι όποιες σταθερές κατασκευές πραγματοποιηθούν θα παραμείνουν ως υλικοτεχνική υποδομή του ξενώνα, αποξενούμενος αυτός από την κυριότητά τους και παραιτούμενος συγχρόνως από οποιαδήποτε προσπάθεια και ενέργεια διεκδίκησης αυτών.

Για τα δυο πρώτα χρόνια της υπομίσθωσης και ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο του ξενώνα και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την μη λειτουργία του τα προηγούμενα δύο χρόνια ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Ματσουκίου Ιωαννίνων «Η ΒΥΛΙΖΑ», ως υπεκμισθωτής, είναι διατεθειμένος να διαπραγματευθεί και να εξειδικεύσει περαιτέρω με τον πλειοδότη υπομισθωτή τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που θα προκύψουν από την μεταξύ τους δημιουργηθείσα σχέση της υπομίσθωσης.   

Κατά την εκτίμηση των σχετικών προσφορών θα συνεκτιμηθούν και η ενδεχόμενη συναφής επαγγελματική δραστηριότητα των ενδιαφερόμενων και η καταγωγή τους ή σχέση τους με την Δημοτική Ενότητα Ματσουκίου ή ευρύτερα με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων (εντοπιότητα).

Σε περίπτωση που κατά τον προκηρυχθέντα πλειοδοτικό διαγωνισμό, την Κυριακή 18-5-2014, δεν εμφανισθεί πλειοδότης, ο πλειοδοτικός διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και θα επαναληφθεί την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 στον ίδιο τόπο και ώρα και με τους ίδιους όρους.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό της υπομίσθωσης θα συνταχθεί και θα υπογραφεί από όλους τους συμβαλλόμενους εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα διεξαχθεί ο προκηρυχθείς πλειοδοτικός διαγωνισμός.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος καθώς και οι όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού της υπομίσθωσης, οι οποίοι θεωρούνται ενιαίο σύνολο με την παρούσα ανακοίνωση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου  http://www.matsouki.gr, στα καταστήματα του χωριού, στο δημοτικό κατάστημα στην έδρα του Δήμου Βορείων Τζούμερκων στα Πράμαντα Ιωαννίνων καθώς και στον πρόεδρο του Δ.Σ. του συλλόγου: Βασίλειο Γρηγορίου, τηλ. 6944302522.

Pin It
   

Καιρός  

   

Χορευτικό  

   

Πρωινός Λόγος Τρικάλων  

logo

   

Πρωτοσέλιδα  

   

Τελευταίες Ειδήσεις  

Όλη η επικαιρότητα στο palo.gr